Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 35
  • Odwiedzin w miesiącu: 246 867
  • Razem odwiedzin: 1 626 531

Historia i patron

HISTORIA SZKOŁY

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   Dawniej

sz2

           Obecnie

 

1. Nasze początki
1 września 1999r. w Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju zabrzmiał pierwszy dzwonek dla 300 uczniów i 38 nauczycieli. Utworzono 12 oddziałów, po 25-26 uczniów każdy. Do gimnazjum, oprócz absolwentów podstawówek z miasta Biłgoraj, przyjęto również uczniów z gminy Biłgoraj, co korzystnie wpływało na integrację młodzieży z różnych środowisk. Funkcję dyrektora objęła p. Stanisława Szczepańska, a wicedyrektora p. Anna Hawryluk. Pod czujnym okiem dyrekcji rozpoczął się proces tworzenia podstawowych dokumentów organizujących życie szkoły- m.in. statutu, strategii i planów rozwoju, regulaminów oraz programów edukacyjnych i wychowawczych. W pierwszych latach funkcjonowania szkoły wypracowano spójne metody, środki oraz terminy, w jakich będą realizowane jej zadania.Dla gimnazjum, które ulokowano w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, wydzielono II piętro, stronę północną I piętra i 3 sale na parterze. Liczba sal zmieniała się w zależności od liczby oddziałów. Wspólnie ze szkołą podstawową korzystamy z sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, gabinetów lekarskiego i stomatologicznego i, choć piętra szkół oddzielają kraty, tworzymy zgodną społeczność małej i trochę starszej „ braci” szkolnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dawniej

kor2

Obecnie

Gimnazjum stworzyło własną bazę – bibliotekę, świetlicę, pracownię komputerową oraz klasopracownie do poszczególnych przedmiotów. Z roku na rok wzrasta liczba pomocy dydaktycznych. W roku szkolnym 2000-2001 do szkoły dołączyło 13 kolejnych oddziałów (333 uczniów), a wicedyrektorem została p. Barbara Gałan.

2. Rok 2001/2002
Szkoła rozrasta się. Jest nas 762 uczniów w 31 oddziałach- stanowimy komplet klas I, II, i III. Tworzy się już historia szkoły, m.in. poprzez uroczystości – akademie, wyjazdy integracyjne, ślubowanie klas I, udział w pierwszych konkursach i olimpiadach, pierwszym egzaminie gimnazjalnym i pierwszym pożegnalnym Balu Absolwenta. Tworzy się niepowtarzalna atmosfera i klimat szkoły. Na trwałe, jako stały element życia szkolnego, wpisują się: „Biała Szkoła” – organizowana od 2001r, konkurs poetycki „Świat wierszy najpierwszych”, którego ( od 2002 do 2007r.) byliśmy współorganizatorami ze Szkolą Podstawową nr 5, oraz projekty europejskie („Poznajemy UE”), ekologiczne („Jak radzić sobie z odpadami”, „Tajemniczy świat ziół”) i „Festiwal nauki” z okazji dni otwartych szkoły. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich, kuratoryjnych i sportowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dawniej

kor6

Obecnie

3. „ Szkoła z klasą”- lata 2003-2006.
W 2002 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „ Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2003r. po zrealizowaniu wszystkich zadań i uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła z klasą”, co było szczególnym wyróżnieniem i powodem do dumy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dawniej

kor5

Obecnie

Tytuł „Szkoły z klasą” jest dla nas dużym zobowiązaniem. Nauczyciele i uczniowie podejmują koleje wyzwania, z powodzeniem realizując zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły, poszerza się oferta zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych. Dużym powodzeniem cieszy się wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na przeglądach teatralnych, doceniony grantem przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Szkolny Kabaret „Jaś” prowadzony przez p. Danutę Skurę. Liczny zespół występuje przed szkolną i pozaszkolną publicznością z programami przygotowanymi według własnych scenariuszy. Członkowie kabaretu uczą się gry aktorskiej, obycia scenicznego, tworzenia własnych tekstów i przedstawień. W tajniki sztuki dziennikarskiej wprowadza koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę „Gimpress” i współpracujące z biłgorajskimi mediami. Ważną rolę odgrywa wolontariat kierowany przez p. Agnieszkę Neuman – Lipińską. Podejmowane różnorodne akcje charytatywne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym uczą odpowiedzialności i wrażliwości na los drugiego człowieka. W 2005 roku otrzymaliśmy nową pracownię komputerową finansowaną ze środków EFS.Lata szkolne 2003 – 2006 to także czas pierwszych zmian organizacyjnych. Stopniowo zmniejsza się liczba oddziałów z 22 w roku 2002/2003 na 13 w roku 2004/2005. Zmiany te są spowodowane utworzeniem nowych gimnazjów na terenie miasta i gminy (w mieście działa 6 szkół tego typu).W maju 2004r. dyrektor Stanisława Szczepańska przechodzi na emeryturę. W roku 2004/2005 funkcję tę obejmuje p. Małgorzata Wójcik, a wicedyrektorem zostaje p. Ewa Góźdź.

4. Kolejne lata
W roku szkolnym 2005/2006 szkoła liczy 13 oddziałów – 328 uczniów, odczuwamy powolny spadek liczby klas spowodowany niżem demograficznym, mimo to wciąż działamy z tą samą energią.W 2008 r. szkoła pozyskuje drugą pracownię komputerową (10 komputerów uczniowskich) oraz internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (4 komputery).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dawniej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obecnie

Rozwija się też baza sportowa, są to nowe obiekty – boiska „Orlik” zbudowane w 2008r. w ramach programu rządowego oraz sztuczne lodowisko (2010r.).

boisko3

kort

lo1

Efekty pracy dydaktycznej szkoły to przede wszystkim wyniki egzaminów gimnazjalnych, które utrzymują się na równi lub powyżej średniej w regionie. Wśród naszych absolwentów jest już wielu laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Mamy też licznych zwycięzców konkursów ekologicznych, artystycznych odnosimy zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym. Ważne miejsce zajmuje edukacja kulturalna. W tym celu organizujemy wyjazdy do teatrów, a także współpracujemy z Narodowym Teatrem Edukacyjnym oferującym spektakle na wysokim poziomie.Sprawy wychowawcze są tak samo ważne jak nauka. Praca dla innych – to hasło przyświeca ogólnopolskim akcjom charytatywnym organizowanym w szkole oraz przedsięwzięciom, które uczniowie podejmują z własnej inicjatywy. Do tych zadań należy stała współpraca z domami dziecka w Zwierzyńcu oraz z Domem Pomocy Społecznej w Teodorówce. Uczniowie zdecydowali się też na „adopcję” osieroconych dzieci z Afryki, dla których zabiegają o pomoc finansową przeznaczoną na kształcenie.

5. Nadanie imienia i sztandaru

sz4

Wyjątkowym momentem w życiu szkoły był wybór patrona i przekazanie sztandaru. W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęliśmy procedury związane z nadaniem imienia. Należało znaleźć autorytet o trwałych, niepodważalnych wartościach i cechach ważnych dla młodego człowieka. Po przeprowadzeniu plebiscytu spośród kilku propozycji wspólnie – uczniowie, nauczyciele, rodzice i środowisko lokalne- dokonaliśmy ostatecznego wyboru. Zdecydowano, że szkoła będzie nosiła imię Stefana Batorego. Przy wyborze podkreślano jego cechy – talent stratega, zasługi kulturalne i edukacyjne, stanowczą, ale też tolerancyjną postawę. Ważnym motywem był również fakt, że władca ten w 1578r. nadał naszemu miastu prawa miejskie.

imie2

imie3

10 IX 2010 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Batorego połączona z sesją Rady Miasta i nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Biłgoraj p. Urszuli Kozioł i p. Kazimierzowi Węgrzynowi. Została również odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły. W dniu 20 V 2011 r. odbyło się przekazanie przez Radę Rodziców Sztandaru Szkoły i posadzenie pamiątkowego dębu na placu szkolnym.

sz3

 

NASZ PATRON

 

batory3

Stefan Batory – najwybitniejszy władca elekcyjny Polski w latach 1576-1586. Wywodził się ze starego magnackiego rodu węgierskiego osiadłego w Smolyo w Siedmiogrodzie.

Otrzymał staranne wykształcenie( ukończył studia w Padwie), dobrze posługiwał się łaciną, przejawiał dużą kulturę literacką, znał się na polityce, historii i wojskowości. Był świetnym żołnierzem, przyzwyczajonym do trudów życia obozowego.

W 1571r. został okrzyknięty władcą Siedmiogrodu, a jego głównym celem stało się zjednoczenie i wyzwolenie całych Węgier spod władzy Turków i Habsburgów. By wzmocnić swoją pozycję i siłę, rywalizując z Maksymilianem Habsburgiem, starał się o koronę polską, w czym poparli go m.in. Sieniccy, Zborowscy i średnia szlachta oraz Anna Jagiellonka, z którą Batory miał się ożenić.

W 1576r. został koronowany w Krakowie na króla Polski.

Pierwsze lata rządów Batory poświęcił na uporządkowanie wewnętrznych spraw Rzeczypospolitej – sprawdził się jako reformator. W 1578r. powołał Trybunał Koronny – sąd apelacyjny, który obradował tylko w Piotrkowie i Lublinie. W tym samym roku utworzył tzw. piechotę wybraniecką, składającą się z 3 tys. żołnierzy. Król przeprowadził reformę skarbu, dążył do dobrego ułożenia stosunków z Kościołem, dbając przy tym o tolerancję wobec innych wyznań. Za jego panowania przyjęto w Polsce uchwały soboru trydenckiego i kalendarz gregoriański. Reformy dotyczyły także szkolnictwa. Z inicjatywy króla w 1579r. utworzono Akademię Wileńską – drugą, po Uniwersytecie Jagiellońskim – wyższą uczelnię w kraju, powstawały także liczne szkoły – kolegia jezuickie. Król wspierał rozwój handlu, rzemiosła i górnictwa, chciał wzmocnić władzę królewską, a ograniczyć władzę magnatów.

Batory dużo uwagi musiał poświęcić wojnom, gdyż w 1577 r. Iwan IV Groźny zajął Inflanty. Król zdołał przekonać szlachtę, jak ważne pod względem strategicznym jest odzyskanie tych terenów, by ta zgodziła się uchwalić podatki na cele wojskowe. W 1579 r. rozpoczął kampanię wojenną przeciwko Rosji. Wojska polskie zdobyły Połock, Wielkie Łuki i ruszyły na Psków. Wobec przeciągającego się oblężenia tej twierdzy król zgodził się na rozejm. Został on podpisany w 1582r. w Jamie Zapolskim i był dla nas bardzo korzystny, gdyż Polska zatrzymała Inflanty i ziemię połocką.

Króla podziwiano za wytrwałość, odwagę, upór, a kolejne sejmy godziły się na nowe wydatki. Znaczące sukcesy odnosiła także polska dyplomacja podległa kanclerzowi Janowi Zamojskiemu.

Stefan Batory szczególnie związany jest z historią naszego regionu i miasta. Król często bywał w naszych okolicach, gościł w majątku kanclerza Jana Zamojskiego, gdzie odpoczywał od obowiązków i trosk związanych z rządzeniem państwem. Razem jeździli na polowania do okolicznych lasów obfitujących w zwierzynę łowną i ptactwo.

10 września 1578 r. Stefan Batory podpisał akt lokacyjny i nadał prawa miejskie dla Biłgoraja, zapoczątkowując rozwój naszego miasta.