Archiwa

Facebook

 • Osób online: 0
 • Odwiedzin dzisiaj: 35
 • Odwiedzin w miesiącu: 246 867
 • Razem odwiedzin: 1 626 531

Regulaminy

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 Regulamin dotyczy uczniów klas pierwszych gimnazjum, w roku szkolnym 2016/2017- klas pierwszych i drugich.

REGULAMIN PODRĘCZNIKI 2015

 

Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

obowiązujący w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

od dnia 1 września 2005r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z2004r. Nr 281 poz.2781).
I Postanowienia ogólne
1. Udzielanie stypendiów ma na celu:
– Wspieranie i promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych.

– Motywowanie do nauki i twórczego rozwoju.

– Umacnianie poczucia własnej wartości.

– Zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.

– Zachęcanie do działania na rzecz szkoły i środowiska.
2. Gimnazjum nr 2 udziela uczniom stypendiów za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi , który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w gimnazjum.

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

6. Średnią ocen, o którym mowa w pkt. 3 ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

8. Stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

9. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w semestrze, a za osiągnięcia sportowe raz w roku.

10. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

11. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski dwa razy w roku szkolnym – we wrześniu i w kwietniu.

12. Wypłaty stypendiów dokonuje się jednorazowo – w październiku i w maju.
Stypendium za wybitne wyniki w nauce
1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń spełniający równocześnie następujące kryteria:

a) średnia ocen na koniec poprzedniego semestru – ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej (nie niższa niż 4,75);

b) wzorowa ocena z zachowania;

c) znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach lub aktywny udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

2. Wnioski o przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce składają do dyrektora szkoły wychowawcy klas w terminie do końca lutego (za pierwszy semestr) i do końca czerwca (za II semestr).
Stypendium za osiągnięcia sportowe
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe jest przyznawane w II semestrze roku szkolnego wyłącznie uczniom klas trzecich.

2. O uzyskaniu stypendium za osiągnięcia sportowe decydują wybitne osiągnięcia sportowe w całym cyklu kształcenia w gimnazjum.

3. Przyznaje się po jednym stypendium za osiągnięcia sportowe w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. W przypadku szczególnie uzasadnionym mogą zostać przyznane 2 stypendia w jednej kategorii lub dodatkowe stypendium w każdej z kategorii.

4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa do dyrektora szkoły zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego w terminie do końca lutego.

 

Regulamin dyskotek szkolnych

Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

1. Dyskoteki szkolne odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny przez Samorząd Uczniowski i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

2. Czas trwania dyskotek: 17.00-21.00 (zabawa choinkowa, bal absolwenta -do 22.00). Dyskoteki kończą się punktualnie o wyznaczonej godzinie, nie ma możliwości przedłużenia czasu ich trwania.

3. W dyskotekach mogą uczestniczyć tylko aktualni uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.

4. Uczniowie, którzy złamali regulamin szkolny, nie mogą uczestniczyć w dyskotece. Lista uczniów, którzy mają zakaz udziału w dyskotece sporządzana jest przed dyskoteką przez pedagoga i wychowawców klas.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, dyżury na dyskotekach pełnią wyznaczeni nauczyciele. Nadzór nad harmonogramem dyżurów pełni dyrektor szkoły.

6. Na dyskotekach obowiązuje zmiana obuwia.

7. Uczniowie wpuszczani są do szkoły do godziny 18.00. Po godzinie 18.00 szkoła jest zamknięta. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przychodzą na dyskotekę w godzinach późniejszych, powinni zgłosić ten fakt wcześniej do wychowawcy klasy lub pedagoga.

8. Szatnie szkolne są zamknięte od godz. 18.00 do 20.50. Klucz do szatni znajduje się u wyznaczonego nauczyciela lub dyrektora.

9. Na dyskoteki nie wolno przynosić żadnych napojów. W czasie trwania dyskoteki czynny jest sklepik szkolny, w którym można kupić słodycze i napoje.

10. Plecaki i torebki przynoszone przez uczniów powinny być pozostawione w szatni.

11. W czasie trwania dyskotek uczniowie mają zakaz wchodzenia do piwnic oraz na teren szkoły podstawowej (I piętro, nauczanie początkowe).

12. Uczniowie nie mogą wychodzić z budynku do zakończenia dyskoteki, tj. do godziny 21.00. Jeżeli uczeń musi wyjść z dyskoteki wcześniej, powinien mieć pisemną zgodę rodziców, którą oddaje dyrektorowi lub nauczycielowi dyżurnemu przed rozpoczęciem dyskoteki. W przypadku innych, uzasadnionych powodów, opuszczenie szkoły jest możliwe jedynie po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu rodziców.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie szkoły podczas trwania dyskoteki.

14. Za sprzęt nagłaśniający i muzykę odpowiada sekcja radiofoniczna samorządu uczniowskiego. Pozostali uczniowie mają zakaz obsługiwania sprzętu podczas trwania dyskoteki.

15. Uczniowie, którzy w trakcie dyskoteki złamią regulamin szkoły (zostaną złapani na paleniu papierosów, piciu alkoholu, dopuszczą się aktu wandalizmu itp.) poniosą konsekwencje zgodne ze statutem szkoły i regulaminem.

 

 

Regulamin uczniowski

Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego

dotyczący korzystania z telefonów komórkowych
oraz opuszczania terenu szkoły

(obowiązuje od dnia 17 lutego 2015r.)

1

I. Wyjścia poza teren szkoły

 1. Uczniowi nie wolno wychodzić poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw.
 2. W sytuacjach wyjątkowych uczeń może poprosić o zgodę na opuszczenie terenu szkoły wychowawcę klasy, a w razie jego nieobecności pedagoga, psychologa lub dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca (lub inna osoba upoważniona) może wyrazić zgodę na opuszczenie szkoły po uprzednim skontaktowaniu się z rodzicem (opiekunem ucznia).
 4. Samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania zajęć bez uprzedniego uzyskania zgody wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora traktowane jest jako złamanie regulaminu i pociąga za sobą konsekwencje opisane w paragrafie 2
 5. Na zajęcia wymagające opuszczenia terenu szkoły uczeń udaje się pod opieką nauczyciela.

 

II. Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 1. Podczas zajęć edukacyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych, koncertów i terenowych zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny oraz inny sprzęt elektroniczny.
 3. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.
 4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych bez zgody osoby nagrywanej może stanowić może naruszenie dóbr osobistych osoby nagrywanej i grozi wszczęciem postępowania karnego.
 5. Wykorzystanie, upublicznienie materiału nagranego (bezprawnie lub zgodnie z prawem) bez zgody nagrywanego jest naruszeniem prawa i grozi wszczęciem postępowania karnego.
 6. Nie wolno ładować telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły.
 7. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym w sekretariacie szkoły.
 9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych.

 

2

Procedura postępowania w przypadku złamania regulaminu:

I. Wyjścia poza teren szkoły

 

 1. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie uwag.
 2. Trzykrotne niezastosowanie się do w/w zasad skutkuje wezwaniem do szkoły rodzica lub opiekuna ucznia.
 3. Nagminne naruszanie regulaminu skutkuje obniżeniem oceny zachowania ucznia o jedną niżej niż przewidywana za każde 5 uwag oraz zakazem udziału w dyskotekach, imprezach i wycieczkach szkolnych.

 

II. Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 1. Po stwierdzeniu przez nauczyciela naruszenia w/w zasad uczeń ma obowiązek oddać nauczycielowi telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny.
 2. Jeżeli uczeń odda telefon, nauczyciel wpisuje uwagę o złamaniu zakazu i zwraca telefon po zakończeniu lekcji.
 3. Jeżeli uczeń odmówi oddania telefonu, nauczyciel odnotowuje fakt odmowy w zeszycie uwag.
 4. W przypadku, gdy uczeń otrzyma trzy uwagi o korzystaniu z telefonu na lekcji lub odmowie jego oddania, do szkoły zostają wezwani rodzice ucznia. Rodzice zostają poinformowani o nagminnym łamaniu regulaminu, a uczeń zobowiązuje się na piśmie do rezygnacji z niewłaściwego zachowania.
 5. W przypadku dalszego łamania regulaminu uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień za każde trzy uwagi o korzystaniu z telefonu na lekcji lub następną uwagę (jedną) o odmowie oddania telefonu.
 6. W przypadku nagminnego łamania obowiązujących zasad wychowawca klasy może dodatkowo nałożyć na ucznia zakaz:
 • reprezentowania szkoły w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych,
 • uczestnictwa w imprezach szkolnych, dyskotekach i wycieczkach,
 • brak możliwości korzystania z antypytalonów.

 

 

PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANIA

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW I ZAPOBIEGANIA WAGAROM

PROCEDURA